Obchodné podmienky

Úvodné ustanovania

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a produktoch (ďalej len „všeobecné podmienky”) cestovnej kancelárie Vodácke centrum s.r.o., (ďalej len „CK”) sú platné pre všetky kurzy a služby organizované CK. Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ pošle prihlášku na email info@vodackecentrum.sk, alebo vyplní prihlasovací formulr na to určený. Prihláška je záväzná s povinnosťou platby.
 2. Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
 3. Objednávateľ obdrží všetky podrobné informácie vzťahujúce sa k zájazdu, alebo službe formou emailu.
 4. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za úplnosť a pravdivosť údajov, uvedených v zmluve. Ak v zmluve neuvedie všetky potrebné údaje, účastník zájazdu nebude poistený z viny objednávateľa, ktorý tak nesie všetky následky v prípade poistnej udalosti. Ak sa účastník nedostaví včas na miesto odchodu, CK nemá voči nemu žiadne povinnosti.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu zájazdu dohodnutú v Zmluve.
 6. Každý účastník zájazdu (vrátane detí) je povinný mať u seba vlastný platný cestovný doklad (pas, OP). Účastník je povinný dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. V prípade, ak tomu tak nie je a objednávateľ sa z tohto dôvodu nemôže zájazdu zúčastniť, postupuje CK rovnako, ako by objednávateľ zájazd stornoval. Objednávatelia, ktorí si zabezpečujú vlastnú dopravu, zodpovedajú za akékoľvek potrebné doklady nevyhnutné k cestám do zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz a pod.). Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu.
 7. Objednávateľ je povinný nahlásiť účasť osôb so zdravotným znevýhodnením, alebo zdravotnými obmedzeniami a to najmä v prípade, ak svojou formou môžu ohroziť priebeh a bezpečnosť spoločného programu. Jedná sa najmä o epilepsiu, panický strach, úzkosti, astma, ale u žien aj tehotenstvo.
 8. Účastník zájazdu je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu, alebo zástupcu CK.

Povinnosti a práva CK

 1. CK je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu a v informáciách o zájazde, ktoré sú súčasťou zmluvy.
 2. Ak je CK nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení zájzdu zmeniť podmienky alebo zrušiť zájazd, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak objednávateľ so zmenou nesúhlasí, CK mu vráti celú úhradu.
 3. Zmena zmluvy sa môže uskutučniť iba písomne. Pri zrušení zájazdu z dôvodu neobsadenosti musí byť objednávateľ informovaný do 14
  dní pred nástupom.
 4. Ak sa nenaplní minimálny počet účastníkov stanovený pre jednotlivé zájazdy a služby, má CK právo zájazd, alebo službu zrušiť a vrátiť celú úhradu.
 5. CK má právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných, alebo hydrologických podmienok, ak tieto podmienky nie sú v súlade s bezpečným priebehom dohodnutej aktivity. 

Cena zájazdu a platobné odmienky

 1. Cenou zájazdu sa rozumie cena, ktorú za služby objednané objednávateľom potvrdí CK uvedenú v popise zájazdu, alebo služby. Ceny sú zmluvnými cenami medzi CK na strane jednej a objednávateľom na strane druhej. Obsah cien je uvedený v ponuke jednotlivých služieb. Všetky ceny sú bez DPH. Nie sme platcami DPH.
 2. Cenu môže CK zmeniť najneskôr 14 dní pred konaním zájazdu a to iba v prípade zvýšenia cien nakupovaných služieb, pohonných látok, energie o viac ako 10% oproti pôvodne stanovenej cene.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, CK rezervuje objednaný zájazd najviac 48 hodín od objednávky, do tejto doby je klient povinný uhradiť zálohu vo výške min. 50% z celkovej ceny zájazdu. Zaplatením zálohy sa objednávka považuje za záväznú a na zájazd sa vzťahujú platné všeobecné zmluvné podmienky predajcu vrátane stornopodmienok.
 4. Celá suma za zájazd musí byť uhradená najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom plnenia služieb, inak bude CK objednané miesta považovať za stornované a poskytne ich ďalším záujemcom
 5. Zmeny v zmluve (zmena osoby, termínu, miesta pobytu, miesta nástupu) možno urobiť po dohode s CK iba písomne a uhradením poplatku 10 Eur za každú zmenu. V prípade zmeny počtu osôb – stornovanie pobytu jednou alebo viacerými osobami uvedenými v Zmluve – sú zostávajúce osoby povinné uhradiť náklady za neobsadené miesta, inak sa bude toto posudzovať ako odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a budú uplatnené stornopoplatky podľa Všeobecných zmluvných podmienok CK.

 

Odstúpenie od zmluvy o zájazde

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením stornopoplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do CK.
 2. Stornopoplatky :
  •   viac, ako 30 dní pred nástupom 30% z celkovej ceny
  •   29 – 15 dní pred nástupom 50% z celkovej ceny
  •   14 – 9 dní pred nástupom 80% z celkovej ceny zájazdu
  •   8 a menej dní pred nástupom alebo pri nenastúpení na pobyt 100% z ceny zájazdu

Ak objednávateľ získa náhradníka, ktorý bude čerpať služby v rovnakom rozsahu, účtuje sa iba manipulačný poplatok 10 Eur.Reklamačný poriadok

 1. Zákazník má právo na poskytnutie služieb zahrnutých do ceny zájazdu a dojednaných v zmluve o obstaraní zájazdu. Pokiaľ zistí, že
  tieto služby nezodpovedajú dojednaným službám alebo úrovni služieb prezentovanej v katalógu CK, má pravo na reklamáciu.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne na mieste pobytu u dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu CK (delegát, sprievodca). Ak chybu nie je možné odstrániť na mieste, urobí objednávateľ v spolupráci so zástupcom CK písomný záznam /reklamačný protokol/, ktorý je základným predpokladom pre uplatnenie nároku na reklamáciu. Nárok na reklamáciu musí objednávateľ uplatniť písomne v CK (priamo, alebo zaslaním reklamácie doporučene) bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd podľa zmluvy skončiť. Ak objednávateľ neuplatní svoje právo v uvedených reklamačných lehotách, alebo nedodrží reklamačný postup, jeho nárok na reklamáciu zaniká.
 3. Písomné vyjadrenie k reklamácii zašle CK objednávateľovi najneskôr do 30 dní od jej obdržania. V prípade opodstatnenej reklamácie sa CK zaväzuje k bezplatnému odstráneniu chýb /pokiaľ je to možné/, alebo k poskytnutiu primeranej zľavy z ceny poskytnutých služieb.
 4. Ak objednávateľ úplne alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby pre okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo pre okolnosti na strane objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny.
 5. CK nezodpovedá za škodu spôsobenú klientom, treťou osobou alebo nezvratnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných udalostí.
 6. CK nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, nepriaznivého počasia, prípadne náhlej technickej poruchy, alebo zmenu trasy dopravného prostriedku, z dôvodu zachovania bezpečnosti prepravy cestujúcich. Objednávateľovi nevzniká z týchto dôvodov nárok na náhradu škody ani právo na odstúpenie od zmluvy.

Záverečné ustanovenia
Tieto podmienky účasti platia od 1.1.2024 a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.

Páči sa ti to? Povedz o tom aj ostatným